Back to Top

Hvem er vi?

En fri kirke

Den Evangelisk Lutherske Frikirke bygger på Guds ord og den evangelisk lutherske kirkes bekjennelse, i likhet med Den norske kirke. Hovedskillet mellom disse to kirkene er kirkeordningen.

Frikirken mener:

  • Kirken må være tro mot Guds ord og den lutherske bekjennelse.
  • De som er døpt og bekjenner troen, skal ha styringsrett i kirken, ikke myndighetene.
  • Kirken må selv bestemme over egen økonomi, egen lovgivning, og ha ansvar for å kalle sine medarbeidere.

Frikirken lokalt
Frikirkemenighetene ledes av pastor og eldsteråd. Eldsterådet er menighetens åndelige lederskap og består av menn og kvinner som kalles av menighetene og ordineres til denne tjenesten. Diakontjenesten omfatter diakonale, økonomiske og administrative oppgaver som ikke krever ordinasjon.

Frikirken sentralt
Synoden er Frikirkens høyeste organ og består av representanter for samtlige menigheter. Synoden har ansvar for Frikirkens fellesarbeid, trekker opp linjer for arbeidet og vedtar nye lover og regler for kirkesamfunnet. Frikirken er delt inn i fem tilsynsområder (distrikter). Disse fem presbyteriene har tilsynsansvaret for menighetene i sitt distrikt.